Privacy Notice

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Spółka Swedish Match North Europe AB („Swedish Match”) postępuje zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i stale stara się zapewniać swoim klientom optymalną ochronę w tym zakresie. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma pomóc Panu/Pani zrozumieć, w jaki sposób my i inne podmioty wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w związku z korzystaniem przez Pana/Panią z witryny www.zyn.com i kupowaniem produktów za jej pośrednictwem („Witryna”) (z wyłączeniem subdomeny zyn.com/us/en).

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH?

Swedish Match North Europe AB, nr rej. spółki 556571-6924, SE-118 85 Stockholm, Sweden (Szwecja), tel. +46 (0)200 113 114, jest administratorem danych osobowych, zgodnie z opisem zawartym w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Dodatkowo spółka Swedish Match współpracuje ze spółką The Hut.com Limited („THG”), która jest autoryzowanym odsprzedawcą i sprzedawcą produktów sprzedawanych za pośrednictwem Witryny. THG to spółka zarejestrowana w Anglii i Walii (nr rej. 05016010), z siedzibą pod adresem: 5th Floor, Voyager House Chicago Avenue, Manchester Airport, Manchester, England (Anglia), M90 3DQ.

THG jest także administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku ze sprzedażą produktów za pośrednictwem Witryny (ale nie do innych celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności) i przetwarza Pana/Pani dane osobowe zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

Gdy w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności używamy zaimków takich jak: „my”, „nas”, „nasz” itd., zazwyczaj mamy na myśli spółkę Swedish Match, chociaż w związku ze sprzedażą produktów za pośrednictwem Witryny zaimki te odnoszą się do Swedish Match i/lub THG (w zależności od kontekstu).

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych przez Swedish Match i/lub THG prosimy o kontakt na adres: customerservice@swedishmatch.com.

W JAKICH CELACH SĄ PRZETWARZANE PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe głównie w celu wywiązania się wobec Pana/Pani z naszych obowiązków, np. w związku z zarządzaniem Pana/Pani kontem użytkownika i Pana/Pani zamówieniami na produkty, wysyłaniem Panu/Pani biuletynów, świadczeniem obsługi i wsparcia. Poniżej przedstawiono więcej informacji na temat każdego z tych celów oraz podstaw prawnych naszego przetwarzania.

Klienci Witryny

Gdy zamawia Pan/Pani produkty w Witrynie, prosimy o podanie na przykład Pana/Pani osobistego numeru identyfikacyjnego lub wieku i danych kontaktowych, abyśmy mogli obsłużyć zamówienie. Osobisty numer identyfikujący lub wiek zostaje wykorzystany do zweryfikowania, że jest Pan/Pani pełnoletni(a). Podstawą prawną przetwarzania osobistego numeru identyfikacyjnego lub wieku jest nasz prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu, że sprzedajemy produkty zawierające nikotynę tylko osobom, które ukończyły 18 lat. Inne dane osobowe, takie jak dane kontaktowe, są wymagane do zarządzania zamówieniami i ich dostarczania oraz do świadczenia obsługi. Podstawą prawną jest to, że przetwarzanie to jest konieczne, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Panem/Panią umowy. Jeśli nie przekaże Pan/Pani informacji, o które prosimy przy składaniu zamówienia, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

Przechowujemy także historię Pana/Pani zamówień, tj. informacje o produktach, które Pan/Pani zamówił(a), ich ilości, dacie i cenie. Przechowujemy takie dane, aby oferować odpowiednią obsługę po złożeniu zamówienia, zarządzać ewentualnymi reklamacjami i spełniać obecne wymogi regulacyjne. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w świadczeniu wysokiej jakości usług, aby umożliwić klientowi bezpieczne użytkowanie naszych produktów i pozwolić nam na dokonywanie koniecznych ocen, wywiązywanie się z naszych zobowiązań i ochronę naszych praw w związku z reklamacjami.

Swedish Match także przetwarza Pana/Pani dane kontaktowe i historię Pana/Pani zamówień w celu badania rynku. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w przeprowadzaniu takich badań w celu oceny i usprawniania naszych produktów.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane także po to, abyśmy mogli wywiązywać się z naszych obowiązków prawnych, np. zgodnie ze szwedzkimi i/lub brytyjskimi przepisami i regulacjami dotyczącymi księgowości.

Marketing bezpośredni

Swedish Match przetwarza adres e-mail i historię zamówień użytkownika w celach marketingowych. Marketing ten polega na przesyłaniu pocztą elektroniczną biuletynów i ofert specjalnych dotyczących produktów z asortymentu Swedish Match. Ma Pan/Pani prawo sprzeciwić się temu marketingowi oraz może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania pocztą elektroniczną naszych biuletynów i innych materiałów marketingowych. Aby zrezygnować z subskrypcji, prosimy skontaktować się z nami, pisząc na adres: customerservice@swedishmatch.com lub korzystając z linku służącego do rezygnacji z subskrypcji umieszczonego w każdym biuletynie / każdej wiadomości e-mail. Podstawą prawną naszego przetwarzania Pana/Pani adresu e-mail jest Pana/Pani zgoda, a w razie jej braku – prawnie uzasadniony interes spółki Swedish Match w prowadzeniu marketingu jej produktów wobec jej obecnych klientów.

Osoby fizyczne posiadające konto użytkownika

Podczas tworzenia konta użytkownika w Witrynie spółka Swedish Match prosi Pana/Panią o podanie pewnych dotyczących Pana/Pani informacji, np. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Przetwarzamy te dane osobowe, aby utworzyć konto użytkownika i nim zarządzać. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w udostępnieniu Panu/Pani konta użytkownika i zarządzaniu nim. Gdy złożył(a) Pan/Pani zamówienie i jest zalogowany(-a) na swoje konto, zastosowanie mają także cele i podstawy prawne opisane powyżej w punkcie „Klienci Witryny”. Jeśli podczas tworzenia konta nie poda nam Pan/Pani informacji, o które prosimy, nie może Pan/Pani utworzyć konta. Fakt ten nie wpływa jednak na możliwość zamawiania produktów w Witrynie. W dowolnym momencie może Pan/Pani zalogować się na „Moje strony” i uaktualnić większość podanych przez siebie danych osobowych.

Usuniemy Pana/Pani konto użytkownika, jeśli nie zaloguje się Pan/Pani na nie lub nie złoży zamówienia przez rok i nie zawiadomi nas, że pragnie zachować swoje konto.

Osoby fizyczne kontaktujące się z obsługą klienta

W przypadku Pana/Pani kontaktu z obsługą klienta spółka Swedish Match i/lub THG będzie przetwarzać przekazane przez Pana/Panią dane osobowe w celu zarządzania kwestią, z którą zwrócił(a) się Pan/Pani do obsługi klienta. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz – i Pana/Pani – prawnie uzasadniony interes w zarządzaniu zgłoszoną kwestią. Pana/Pani dane osobowe mogą być także przetwarzane, abyśmy mogli wywiązać się z naszych obowiązków prawnych, takich jak wynikające z odnośnych przepisów o ochronie konsumenta. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes w świadczeniu odpowiedniej obsługi.

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe tak długo, jak sprawa pozostanie otwarta i usuniemy je, gdy tylko zostanie zamknięta.

Osoby odwiedzające Witrynę

Gdy odwiedza Pan/Pani Witrynę, zapisujemy Pana/Pani adres IP (patrz także informacje Swedish Match na temat plików cookie). Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że także pewne spółki oprócz Swedish Match zapisują Pana/Pani adres IP podczas wizyty w Witrynie w związku z korzystaniem z plików cookie podmiotów zewnętrznych. W jaki sposób się to dzieje i jak można ograniczyć lub wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej opisuje Oświadczenie spółki Swedish Match dotyczące plików cookie.

Korzystamy z Pana/Pani adresu IP, aby zapobiegać naruszeniom, incydentom i innym nadużyciom związanym z naszymi usługami w Witrynie, aby prowadzić statystyki osób odwiedzających Witrynę, aby aktualizować i usprawniać Witrynę oraz prowadzić marketing naszych produktów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w zapobieganiu nadużyciom i posiadaniu właściwie funkcjonującej Witryny oraz prowadzeniu marketingu naszych produktów.

KOMU UJAWNIAMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Swedish Match może ujawniać Pana/Pani dane osobowe innym spółkom w grupie Swedish Match Group oraz partnerom z nią współpracującym, w tym na przykład spółce THG – naszemu partnerowi w zakresie hostingu i handlu elektronicznego oraz innym partnerom świadczącym usługi informatyczne i subskrypcji. Odbiorcy ci mogą przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami jako podmiot przetwarzający (w tym również THG, z wyjątkiem ograniczonych celów podanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, w przypadku których spółka THG jest także administratorem). Swedish Match stosuje wszystkie odpowiednie środki prawne, techniczne i organizacyjne, aby upewnić się, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane bezpiecznie i przy odpowiednim poziomie bezpieczeństwa podczas ich przekazywania lub ujawniania wybranym odbiorcom tego rodzaju.

Swedish Match i/lub THG mogą także przekazać Pana/Pani dane osobowe administratorom zewnętrznym, którzy będą przetwarzać Pana/Pani dane osobowe niezależnie, takim jak spółki zarządzające transportem towarów lub oferujące rozwiązania płatnicze. Przekazujemy dotyczące Pana/Pani informacje takim spółkom tylko w celu wywiązania się z naszych zobowiązań wobec Pana/Pani. Gdy przekazujemy Pana/Pani dane osobowe tym zewnętrznym administratorom danych, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami ich oświadczeń o ochronie prywatności.

Swedish Match może także przekazać Pana/Pani dane osobowe organom rządowym, jeśli zobowiązują go do tego przepisy lub w przypadku podejrzenia działań przestępczych.

GDZIE PRZETWARZAMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane głównie w UE/EOG i innych krajach, które UE uważa za gwarantujące odpowiedni stopień ochrony (w tym w Wielkiej Brytanii), ale mogą także zostać przekazane do innych krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych osobowych zapewniających taki sam poziom ochrony, jak przepisy o ochronie danych w EU/EOG, takich jak USA.

Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane do takiego kraju tylko wówczas, gdy istnieją ku temu podstawy prawne i wystarczające gwarancje, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem. W takich przypadkach będą podejmowane wszystkie odpowiednie środki prawne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane bezpiecznie i przy odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, porównywalnym z poziomem ochrony zapewnianym przez prawo o ochronie danych w UE/EOG (lub brytyjskie prawo o ochronie danych, jeśli jest Pan/Pani klientem z Wielkiej Brytanii).

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, w jakich Pan/Pani nam je przekazał(a). Więcej informacji na ten temat znajduje się w omówieniach poszczególnych celów.

W odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy w związku z dostawą produktów do Pana/Pani (w tym w związku z jakąkolwiek odpowiedzialnością, którą możemy ponosić wobec Pana/Pani w odniesieniu do dostawy takich produktów), Pana/Pani dane osobowe mogą być, ogólnie rzecz biorąc, przechowywane przez maksymalnie siedem lat po dacie dostarczenia odnośnych produktów. Po tym terminie możemy zniszczyć takie pliki bez zawiadomienia i nie ponosząc odpowiedzialności.

Jeśli chodzi o dane osobowe, które przetwarzamy w innych celach określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, ogólnie rzecz biorąc, przechowujemy je maksymalnie przez rok po dacie ostatniej interakcji z Panem/Panią.

Możemy także przechowywać Pana/Pani dane osobowe dłużej, jeśli jest to konieczne do wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego ich przetwarzania zgodnie z odnośnymi przepisami prawnymi lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

JAKIE MA PAN/PANI PRAWA?

Przysługują Panu/Pani pewne konkretne prawa, których może Pan/Pani dochodzić w stosunku do nas. Zestawienie tych praw przedstawione jest poniżej.

Prawo dostępu do danych / do uzyskania kopii danych Ma Pan/Pani prawo wiedzieć, jakie Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy. Na Pana/Pani wniosek przekażemy Panu/Pani bezpłatnie pisemne informacje na temat przetwarzanych przez nas Pana/Pani danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych Ma Pan/Pani prawo zażądać kopii przekazanych nam przez Pana/Panią danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. O ile jest to technicznie możliwe – co zostanie określone przez Swedish Match – ma Pan/Pani także prawo zażądać, abyśmy przesłali te dane osobowe innemu administratorowi danych. Prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie w przypadku danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany i wynika z umowy zawartej z Panem/Panią.

Prawo do sprostowania błędnych informacji. Ma Pan/Pani prawo zażądać, abyśmy sprostowali błędne lub niekompletne informacje, które Pana/Pani dotyczą. Jeśli posiada Pan/Pani konto użytkownika, może Pan/Pani także zalogować się na konto i sprostować niektóre nieprawidłowe dane osobowe.

Prawo do usunięcia niektórych danych. Ma Pan/Pani prawo zażądać, żebyśmy usunęli Pana/Pani dane osobowe w pewnych okolicznościach, np. jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już niezbędne do celu, w którym je zebraliśmy; jeśli sprzeciwia się Pan/Pani przeprowadzonej przez nas ocenie prawnie uzasadnionych interesów i brak jest dowodu na istnienie naszego prawnie uzasadnionego interesu; jeśli sprzeciwia się Pan/Pani marketingowi bezpośredniemu; jeśli Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeśli Pana/Pani dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

W niektórych sytuacjach musimy zachować Pana/Pani dane osobowe pomimo Pana/Pani żądania ze względu na wymogi prawne takie jak przepisy podatkowe lub rachunkowe lub na przykład jeśli musimy zachować pewne dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania. W niektórych sytuacjach ma Pan/Pani prawo zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych. Jeśli na przykład zakwestionował(a) Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych, może Pan/Pani zażądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych. W pewnych okolicznościach ma Pan/Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes. Możemy jednak w dalszym ciągu przetwarzać Pana/Pani dane osobowe pomimo Pana/Pani sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli mamy ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów związanych z ochroną prywatności.

Ma Pan/Pani prawo do zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeśli zgłosi Pan/Pani swój sprzeciw wobec takiego przetwarzania, bez zbędnej zwłoki wstrzymamy cały skierowany do Pana/Pani marketing bezpośredni.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy skontaktować się z nami, pisząc na adres: customerservice@swedishmatch.com.

SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W razie skargi dotyczącej Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia jej do organu ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od swojego krajowego organu ochrony danych. Dane kontaktowe organów ochrony danych w EU (i Wielkiej Brytanii) znajdują się tutaj.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Poważnie traktujemy środki bezpieczeństwa wymagane do ochrony Pana/Pani danych osobowych. Na przykład stosujemy Secure Socket Layer (SSL) – protokół bezpiecznej transmisji danych.

LINKI DO INNYCH WITRYN

Witryna może zawierać linki do innych witryn. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie wyłącznie do Witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez inne witryny, dlatego zachęcamy Pana/Panią do zapoznania się z polityką ochrony prywatności odnośnej witryny.

ZMIANY NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Swedish Match zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Wszelkie takie zmiany będą ogłaszane w Witrynie.

Ostatnia zmiana niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności: 21 czerw