Warunki użytkowania witryny internetowej

1 WITAMY W ZYN®

1.1 Witamy w witrynie internetowej ZYN® website pod adresem uk.zyn.com („Witryna”).

1.2 Witryna jest obsługiwana przez firmę Swedish Match North Europe AB („Swedish Match”, „my”, „nasz” itd.). Nasza siedziba znajduje się w Sztokholmie w Szwecji (SE-118 85 Stockholm, Sweden) a numer rejestracyjny naszej spółki to 556571-6924. Nasz numer rejestracyjny dla potrzeb VAT to SE55657169240.

1.3 Dostęp do Witryny i korzystanie z niej podlega warunkom określonym na niniejszej stronie („Warunki”), a także postanowieniom naszego Oświadczenia o ochronie prywatności i naszej Polityki dotyczącej plików cookie. Uzyskanie dostępu do naszej Witryny oznacza akceptację naszych Warunków. W razie jakichkolwiek pytań ich dotyczących prosimy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszych Warunków.

1.4 Zakup jakichkolwiek produktów dokonany poprzez Witrynę lub prośba o próbki produktów wysłana za jej pośrednictwem podlegają także Warunkom sprzedaży naszego partnera e-handlowego, tj. spółki The Hut.com Limited.

2 NASZE WARUNKI

2.1 Użytkownik powinien upewnić się, że przeczytał i rozumie nasze Warunki, Oświadczenie o ochronie prywatności i Politykę dotyczącą plików cookie. Zalecamy zapisanie i/lub wydrukowanie kopii Warunków do wykorzystania w przyszłości.

2.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków w dowolnym momencie. Zmienione Warunki będą dostępne w naszej Witrynie. Prosimy regularnie sprawdzać tekst Warunków, aby zapoznawać się z dokonanymi przez nas zmianami. Jeśli użytkownik korzysta z naszej Witryny po dokonaniu przez nas zmiany Warunków, uznaje się, że je zaakceptował. Jeśli użytkownik nie akceptuje naszych zmian, nie powinien korzystać z naszej Witryny. Niniejsze Warunki zostały zmienione po raz ostatni w dniu określonym u góry niniejszej strony.

3 DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI I DOSTĘPNOŚĆ NASZEJ WITRYNY

3.1 Dokładamy wszelkich starań, aby nasza Witryna przedstawiała dokładne informacje, była aktualna i wolna od błędów, ale nie możemy obiecać, że tak będzie. Użytkownik odpowiada za zastosowanie własnych środków bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Internetu.

3.2 Nasza Witryna jest dostępna bez opłat i nie została opracowana, aby spełnić wymagania żadnego konkretnego użytkownika. Nie możemy zagwarantować, że będzie ona zdatna do użytku przez konkretnych użytkowników lub że będzie nadawała się do ich celów.

3.3 Materiały umieszczone w naszej Witrynie przeznaczone są wyłącznie do ogólnej informacji, informowania użytkowników o nas, wydarzeniach nas dotyczących, naszych produktach i usługach. Informacje te nie mają stanowić jakiejkolwiek formy porady i nie powinny być tak traktowane. Opieranie się na informacjach umieszczonych w niniejszej Witrynie odbywa się całkowicie na ryzyko użytkownika.

3.4 Dostęp do naszej Witryny dozwolony jest tymczasowo i zastrzegamy prawo zawieszenia lub zakończenia udzielania dostępu do którejkolwiek jej części w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

3.5 Regularnie aktualizujemy naszą Witrynę i zastrzegamy sobie prawo dodawania i usuwania treści w Witrynie oraz zmieniania Witryny pod jakimkolwiek innym względem w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

4 DOSTĘP DO WITRYNY

4.1 Użytkownik odpowiada za wszelkie przygotowania konieczne do uzyskania dostępu do naszej Witryny (i pokrycie wszystkich związanych z tym kosztów). W szczególności użytkownik odpowiada za zapewnienie kompatybilności swojego komputera i/lub urządzenia przenośnego z naszą Witryną.

4.2 Użytkownik odpowiada za zapewnienie, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Witryny poprzez jego połączenie z Internetem znają niniejsze Warunki.

4.3 Nasza Witryna dostępna jest wyłącznie dla osób, które mogą uzyskać do niej dostęp z terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej („Wielka Brytania”). Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do naszej Witryny z lokalizacji znajdującej się poza Wielką Brytanią, odpowiada za przestrzeganie lokalnych przepisów.

4.4 Pragniemy, aby użytkownik i inne osoby z przyjemnością korzystali z naszej Witryny. Prosimy, aby podczas korzystania z naszej Witryny były przestrzegane następujące zasady:

(a) Użytkownik uzyskujący dostęp do naszej Witryny i naszych usług i/lub z nich korzystający musi mieć ukończone 18 lat.

(b) Użytkownik nie może używać ani doprowadzić do tego, aby inne osoby używały jakiegokolwiek automatycznego systemu lub oprogramowania do wyodrębniania jakichkolwiek treści lub danych z naszej Witryny do celów komercyjnych, o ile użytkownik lub odnośna strona trzecia nie zawarła z nami pisemnego porozumienia zezwalającego na takie działanie.

(c) Użytkownik zgadza się nie używać naszej Witryny do jakiegokolwiek nielegalnego lub niedozwolonego celu oraz zgadza się przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji mających zastosowanie do korzystania przez niego z Witryny, w tym przepisów o prawie autorskim i innych prawach własności intelektualnej.

(d) Użytkownikowi nie wolno usiłować uniemożliwiać innemu użytkownikowi korzystania z naszej Witryny ani ograniczać przyjemności czerpanej z jej użytkowania, a także nie wolno zachęcać innych do naruszania naszych Warunków.

(e) Użytkownik nie może zakłócać funkcjonowania naszej Witryny ani żadnych serwerów lub sieci podłączonych do naszej Witryny, np. poprzez przesyłanie jakichkolwiek robaków, wirusów, złośliwego lub śledzącego oprogramowania ani żadnego innego kodu o charakterze niszczącym, złośliwym lub zakłócającym działanie. Użytkownik nie może wprowadzać żadnych treści lub kodu ani w żaden inny sposób zmieniać lub zakłócać sposobu, w jaki którakolwiek ze stron naszej Witryny jest odtwarzana lub wyświetlana w przeglądarce lub na urządzeniu użytkownika.

(f) Użytkownik nie może zmieniać naszej Witryny ani innej witryny w taki sposób, aby niezgodnie z prawdą sugerować jakikolwiek związek z naszą Witryną lub z nami.

(g) Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do naszej Witryny w sposób niezatwierdzony przez nas wcześniej na piśmie, w tym za pomocą automatycznych urządzeń, skryptów, botów, spiderów, crawlerów lub scraperów (z wyjątkiem użycia standardowych technologii stosowanych w wyszukiwarkach).

4.5 W razie naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z Warunków lub któregokolwiek z warunków lub zasad, o których mowa w niniejszych Warunkach, możliwość uzyskania przez użytkownika dostępu do naszej Witryny i korzystania z niej może zostać wstrzymana ze skutkiem natychmiastowym, w miarę możliwości po pisemnym powiadomieniu o tym użytkownika przy wykorzystaniu danych kontaktowych przekazanych nam przez niego.

5 UZYSKIWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA DOSTĘPU DO KONTA

W razie rejestracji w naszej Witrynie w celu utworzenia konta użytkownik będzie musiał wybrać nazwę użytkownika i hasło oraz podać inne dane osobowe. Dane konta mają charakter osobisty i użytkownik ma obowiązek traktować te informacje jako poufne i nie ujawniać ich żadnej innej osobie. Mamy prawo traktować wszelkie działania wykonane poprzez konto użytkownika jako wykonane przez niego. Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia nas, jeśli ma powód przypuszczać, że dane jego konta mogły zostać ujawnione lub wykorzystane przez inną osobę. Zastrzegamy sobie prawo zawieszenia lub anulowania prawa dostępu przez użytkownika do jego konta z jakiegokolwiek powodu według naszego uznania.

6 PRYWATNOŚĆ UŻYTKOWNIKA I PLIKI COOKIE

6.1 Prywatność danych osobowych użytkownika jest dla nas ważna. Wszelkie dane osobowe przekazane nam przez użytkownika będą traktowane zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, które wyjaśnia, jakie dane osobowe użytkownika zbieramy, w jaki sposób i dlaczego je zbieramy, przechowujemy, używamy ich i je udostępniamy, jak skontaktować się z nami i organami regulacyjnymi, jeśli użytkownik ma pytanie lub chce złożyć skargę dotyczącą wykorzystywania jego danych osobowych.

6.2 Nasza Witryna korzysta także z plików cookie i podobnych rozwiązań technologicznych. Niektóre z nich są konieczne do działania naszej Witryny, niektóre zapewniają konkretne opcje i funkcje, a inne są używane do zbierania informacji, które pomagają nam analizować, w jaki sposób nasza Witryna jest wykorzystywana. Więcej informacji na temat sposobów używania przez nas plików cookie i podobnych rozwiązań technologicznych można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

7 NASZE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1 Nasza Witryna i jej zawartość są chronione przez pewne prawa, w tym zarejestrowane lub niezarejestrowane prawa własności intelektualnej („Prawa”). Prawa te należą do nas lub naszych licencjodawców. My i nasi licencjodawcy wyraźnie zastrzegamy sobie wszystkie Prawa do naszej Witryny i jej zawartości. W szczególności zastrzegamy sobie wszystkie Prawa do nazwy ZYN®, nazwy domeny „uk.zyn.com” i wszystkich powiązanych nazw domen, znaków handlowych, logo, nazw marek i nazw handlowych obecnych w naszej Witrynie. Żadne sformułowanie niniejszych Warunków nie nadaje użytkownikowi jakiegokolwiek prawa do naszej Witryny ani jej zawartości, z wyjątkiem prawa umożliwiającego użytkownikowi uzyskanie dostępu do naszej Witryny i korzystanie z niej zgodnie z niniejszymi Warunkami. Wykorzystywanie przez użytkownika któregokolwiek ze znaków handlowych umieszczonych w naszej Witrynie jest ściśle zabronione bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

7.2 Użytkownik może tylko przeglądać, drukować, używać i cytować treści umieszczone w naszej Witrynie do swojego prywatnego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że poda w stosownych przypadkach źródło informacji i nie usunie naszych informacji dotyczących prawa autorskiego oraz innych form chronionej prawnie własności.

8 PRZESYŁANIE NA NASZĄ WITRYNĘ TREŚCI UŻYTKOWNIKA

8.1 W niektórych częściach Witryny użytkownik może zostać zaproszony do wysyłania ocen lub materiałów („Treści Użytkownika”). Użytkownik ma obowiązek upewnienia się, że Treści Użytkownika są zgodne z naszymi Wytycznymi dotyczącymi akceptowalnych treści przedstawionymi poniżej. Treści Użytkownika będą moderowane przez nas zgodnie z naszą Polityką moderowania (Załącznik 1) i zostaną opublikowane (lub nie) według naszego wyłącznego uznania (niezależnie od tego, czy spełniają wymogi naszych Wytycznych dotyczących akceptowalnych treści lub naszej Polityki moderowania).

9 WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKCEPTOWALNYCH TREŚCI

9.1 Treści Użytkownika nie mogą:

(a) zawierać żadnych materiałów, które są lub racjonalnie mogą zostać uznane za zagrażające, oszczercze, obsceniczne, nieprzyzwoite, obraźliwe, pornograficzne, obelżywe, mogące zachęcić do nienawiści rasowej, dyskryminujące, pogróżkowe, gorszące, prowokacyjne, bluźniercze lub naruszające zaufanie;

(b) być nielegalne lub naruszać Praw jakiejkolwiek osoby trzeciej w którymkolwiek kraju na świecie; oraz

(c) być technicznie szkodliwe (na przykład nie mogą zawierać żadnych wirusów komputerowych, bomb logicznych, koni trojańskich, robaków, szkodliwych komponentów, uszkodzonych danych, innego złośliwego oprogramowania ani szkodliwych danych).

9.2 Przesyłając do Witryny Treści Użytkownika, użytkownik udziela nam i stronom przez nas wskazanym oraz użytkownikom naszej Witryny nieodwołalnego i niewyłącznego prawa (nieograniczonego czasowo) do oglądania i korzystania z Treści Użytkownika bez żadnych ograniczeń, w tym także do celów komercyjnych.

9.3 Nie udzielamy żadnej gwarancji, że Treści Użytkownika będą znajdować się w Witrynie przez jakikolwiek okres i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Treści Użytkownika według własnego uznania. Zalecamy zachowanie kopii zapasowych wysłanych do nas wszelkich Treści Użytkownika. Nasza Witryna nie powinna być używana jako podstawowa metoda przechowywania kopii obrazów, filmów lub tekstu, ponieważ Treści Użytkownika mogą zostać na stałe usunięte z Witryny w dowolnym momencie i możliwe jest, że nie zachowamy kopii Treści Użytkownika.

9.4 Jeśli w którymś momencie użytkownik zażyczy sobie, abyśmy przestali korzystać z części Treści Użytkownika, powinien powiadomić nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres: customer.experience@thehutgroup, podając informacje na temat Treści Użytkownika („Wskazane Treści”) i miejsca w Witrynie, gdzie one się znajdują. Postaramy się niezwłocznie zareagować i zaprzestać korzystania ze Wskazanych Treści. Prosimy jednak zwrócić uwagę, że po umieszczeniu Treści Użytkownika w Witrynie mogą one być udostępniane i umieszczane przez nas w innych witrynach oraz wykorzystywane w innych mediach i publikacjach. Chociaż dołożymy starań, aby przestać używać Wskazanych Treści racjonalnie szybko po dacie powiadomienia nas przez użytkownika o jego prośbie, nie możemy udzielić żadnych gwarancji, że będziemy w stanie to zrobić, jeśli Wskazane Treści zostały opublikowane w Witrynie lub innych mediach.

10 NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA

10.1 Konsumenci mają pewne prawa, gdy korzystają z naszej Witryny. Prawa te nazywane są „prawami ustawowymi”, ponieważ wynikają z przepisów takich jak Ustawa o prawach konsumenta z 2015 roku. Nic w niniejszych Warunkach nie ma wpływu na te prawa. W szczególności nie wyłączamy naszej odpowiedzialności za: (a) śmierć lub szkodę na osobie spowodowaną przez zaniedbanie; (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; lub (c) jakąkolwiek kwestię, w przypadku której ograniczenie lub wyłączenie przez nas odpowiedzialności byłoby nielegalne.

10.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która nie została spowodowana przez nas lub nie została spowodowana przez zdarzenie lub okoliczność znajdujące się poza naszą racjonalną kontrolą.

10.3 Nic w niniejszych Warunkach nie wpływa na prawa użytkownika do produktów lub usług zakupionych z Witryny. Odpowiedzialność wobec użytkownika z tytułu zakupu produktów lub usług jest określona w naszych Warunkach sprzedaży.

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA WOBEC NAS

Korzystanie przez użytkownika z Witryny lub jej treści w sposób, który nie został wyraźnie dozwolony przez nasze Warunki, może oznaczać, że użytkownik narusza nasze Prawa i/lub Prawa naszych licencjodawców. My i nasi licencjodawcy zastrzegamy sobie wszystkie prawa i środki prawne dostępne w stosunku do takiego naruszenia.

12 UMIESZCZANIE LINKÓW DO NASZEJ WITRYNY

12.1 Użytkownik może umieszczać linki do dowolnej strony naszej Witryny, pod warunkiem, że robi to w celach niekomercyjnych, w sposób uczciwy i zgodny z prawem, nie szkodzi naszej reputacji ani nie czerpie z niej korzyści. Dla uniknięcia wątpliwości witryna, w której znajduje się link, nie może zawierać żadnych tzw. treści dla dorosłych, treści nielegalnych ani żadnych materiałów o charakterze obraźliwym, nękającym lub mogących budzić sprzeciw z innego powodu. Zastrzegamy sobie prawo wycofania zezwolenia na umieszczanie linków w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

12.2 Użytkownik nie może umieszczać linków do naszej Witryny w taki sposób, aby sugerować istnienie jakiegokolwiek związku, akceptacji lub poparcia z naszej strony, jeśli one nie istnieją, i nie może usuwać, zasłaniać ani modyfikować w żaden sposób jakichkolwiek reklam, informacji na temat praw autorskich ani innych informacji znajdujących się w naszej Witrynie. Nasza Witryna nie może zostać osadzona w żadnej innej witrynie.

13 WITRYNY I SERWISY OSÓB TRZECICH

13.1 Nasza Witryna może zawierać linki do witryn i serwisów osób trzecich. Jeśli użytkownik zdecyduje się wejść w witrynę osoby trzeciej, skorzystać z serwisu osoby trzeciej lub zakupić produkt od osoby trzeciej, robi to na swoje własne ryzyko. Użytkownik odpowiada za sprawdzenie reputacji takich osób trzecich i oferowanych przez nie serwisów. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość i ścisłość witryn lub serwisów osób trzecich ani za opinie w nich wyrażone. Fakt udostępnienia linków nie oznacza, że jesteśmy powiązani lub że nasza Witryna jest powiązana kapitałowo lub w jakikolwiek inny sposób z takimi witrynami lub serwisami.

13.2 Przeglądanie i prowadzenie interakcji przez użytkownika w jakichkolwiek witrynach lub korzystanie przez użytkownika z jakichkolwiek serwisów, w tym witrynach i serwisów, do których linki znajdują się w naszej Witrynie lub które posiadają linki do naszej Witryny, podlega zasadom i politykom odnośnego operatora. W szczególności witryny osób trzecich przetwarzają dane osobowe użytkownika zgodnie z własnymi zasadami dotyczącymi ochrony prywatności. Przed skorzystaniem z witryn lub serwisów osób trzecich użytkownik powinien zapoznać się z ich politykami i warunkami.

14 POSTANOWIENIA OGÓLNE I PRAWO WŁAŚCIWE

14.1 Użytkownik nie może przenosić, udzielać sublicencji ani w jakikolwiek inny sposób przenosić jakichkolwiek praw wynikających z naszych Warunków.

14.2 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne z jakiegokolwiek powodu, nieważność tego postanowienia nie będzie miała wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków, które zachowają swoją pełną moc obowiązującą.

14.3 Jeśli nie skorzystamy z któregokolwiek z naszych praw lub środków prawnych wynikających z naszych Warunków, nie stanowi to zrzeczenia się przez nas takiego prawa lub środka prawnego. Zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek prawa musi mieć formę pisemną i musi być przez nas podpisane.

14.4 Nasze Warunki i korzystanie przez użytkownika z naszej Witryny podlegają prawu Anglii i Walii. Wyłączną jurysdykcję w stosunku do wszelkich roszczeń związanych z naszą Witryną lub naszymi Warunkami posiadają sądy w Anglii i Walii, przy czym rezydenci Szkocji lub Irlandii Północnej mogą wnosić roszczenia do sądów odpowiednio w Szkocji lub Irlandii Północnej.

15 ZAPYTANIA I SKARGI

15.1 W razie jakiegokolwiek zapytania lub skargi związanej z naszą Witryną prosimy skontaktować się z naszą obsługą klienta poprzez nasz internetowy Formularz zapytań. Dołożymy starań, aby odpowiedzieć na zapytanie lub rozpatrzyć skargę możliwie jak najszybciej. Można także wysłać do nas wiadomość e-mail na adres: customer.experience@thehutgroup, wysłać list na adres: Zyn Customer Service, The Stables Gadbrook Park, Rudheath, Northwich CW9 7RJ, United Kingdom (Wielka Brytania) lub zadzwonić pod numer 08001510754.

15.2 W razie jakiegokolwiek zapytania lub skargi związanej z zakupem dokonanym w naszej Witrynie prosimy skontaktować się z naszym partnerem e-handlowym, tj. spółką The Hut.com Limited, i sprawdzić jej Warunki Sprzedaży, aby znaleźć informacje, jak spółka The Hut.com Limited może pomóc.

ZAŁĄCZNIK 1: ZASADY MODEROWANIA

· Niniejsza Polityka określa cele i procedury stosowane przez firmę Swedish Match przy moderowaniu treści umieszczanych w jej Witrynie i na jej stronach w mediach społecznościowych.

· Spółka Swedish Match, w zakresie, w jakim będzie to możliwe, będzie zgłaszała i/lub usuwała z odnośnych stron w mediach społecznościowych lub ze swojej Witryny / swoich Witryn wszelkie posty lub komentarze, które:

o zawierają oświadczenia niedozwolone dla ZYN lub reklamujące ZYN, w tym:

o oświadczenia o charakterze medycznym, w tym na przykład oświadczenia, że ZYN to produkt powodujący zaprzestanie palenia tytoniu;

o komentarze stwierdzające lub sugerujące, że ZYN to produkt odpowiedni dla osób, które nie są już palaczami lub używają innych produktów zawierających nikotynę, takich jak e-papierosy;

o komentarze stwierdzające lub sugerujące, że ZYN nadaje się do użytku przez osoby w wieku poniżej 18 lat; lub

o komentarze stwierdzające lub sugerujące, że ZYN może być stosowany w ciąży, podczas karmienia piersią lub przez osoby, które cierpiały na choroby sercowo-naczyniowe;

o mają charakter obelżywy, grożący lub nękający, w tym przekleństwa lub osobiste groźby albo ataki, np. negatywne komentarze skierowane do pracowników, których opisano lub wymieniono z nazwiska;

o są nietolerancyjne, tzn. oczerniają lub odzwierciedlają nietolerancyjny stosunek do innych osób z powodu ich rasy, kultury, przekonań, stanu fizycznego lub psychicznego, płci, religii lub wieku;

o są niewłaściwe lub ewidentnie obraźliwe, w tym posty opisujące nagość, zawierające mowę nienawiści lub przemocy;

o są oszukańcze, fałszywe lub mylące, w tym nieprawdziwe recenzje (np. stworzone przez osoby, które w ogóle nie miały do czynienia z ZYN i/lub Swedish Match), recenzje zawierające obiektywnie nieprawdziwe lub mylące stwierdzenia co do stanu faktycznego lub napisane przez osoby związane z pracownikami Swedish Match, o ile takie związki nie zostały ujawnione w tym samym poście;

o zawierają reklamy, w tym reklamy wirusowe, linki, promocje lub podobne reklamy, przy czym akceptowalne są rekomendacje lub porównania produktów z innymi produktami lub markami, jeśli są one istotne w kontekście danego postu;

o stanowią spam lub z innego powodu są nieistotne; lub

o z innego powodu naruszają odnośne standardy danego serwisu społecznościowego lub witryny hostingowej.

· Spółka Swedish Match może blokować konta społecznościowe użytkowników serwisów społecznościowych (lub innych odnośnych platform) („Użytkownicy”), którzy umieszczają komentarze o charakterze opisanym powyżej w sposób uporczywy lub ekstremalny, aby nie dopuścić do pojawienia się podobnych postów w przyszłości.

· Spółka Swedish Match może kontaktować się z osobami, które miały negatywne doświadczenia z ZYN, odzwierciedlone w ich uwagach i/lub postach w Witrynie i/lub mediach społecznościowych (albo na innych platformach), i próbować podejmować racjonalne kroki, które uzna za stosowne, aby rozwiązać problem lub wyeliminować obawy zgłoszone w odnośnych postach. Spółka Swedish Match może także odpowiadać osobom, które umieściły posty z recenzjami pozytywnymi. Kontakt taki może odbywać się poprzez odnośną platformę (np. Facebook) i/lub bezpośrednio przez telefon lub za pomocą poczty elektronicznej.

· Kontaktując się z osobą, aby porozmawiać na temat jej doświadczeń, spółka Swedish Match może skontaktować się z nią poprzez publiczne forum witryny hostingującej lub, jeśli dyskusja ma charakter wrażliwy (niezależnie od tego, czy dotyczy recenzji lub doświadczeń pozytywnych czy negatywnych), w tym w przypadku prośby o podanie danych kontaktowych, kontakt może mieć miejsce za pośrednictwem prywatnej platformy (takiej jak prywatny komunikator na Facebooku), przez telefon lub e-mail.

· Spółka Swedish Match może usuwać lub zgłaszać recenzje ewidentnie fałszywe, wprowadzające w błąd lub oszukańcze i/lub zablokować odnośną osobę, nawet jeśli Swedish Match w dalszym ciągu prowadzi dyskusję na temat odnośnego postu z daną osobą. Spółka Swedish Match zrobi to tylko wówczas, gdy uważa daną treść za obiektywnie fałszywą i wprowadzającą w błąd lub oszukańczą (ale nie usunie negatywnych recenzji, jeśli będzie wyglądało na to, że odzwierciedlają autentyczne doświadczenia osoby, która umieściła daną recenzję).

· Spółka Swedish Match będzie podejmować racjonalne starania, aby reagować na publiczne posty i/lub prywatne wiadomości tak szybko, jak będzie to praktycznie wykonalne, jeśli w opinii Swedish Match będą one zawierały uzasadnione prośby o odpowiedź i będą dotyczyły kwestii, którymi Swedish Match jeszcze się nie zajmowała. Spółka Swedish Match może także reagować na posty, które w jej opinii wymagają odpowiedzi z innego powodu.

Wersja z dnia: 21 czerwca 2021 r.